RNDr. Eva Danišová

RNDr. Eva Danišová

Múdrosť skrytá v knihách

RNDr. Eva Danišová, odborníčka na edičnú učebnicovú politiku v školstve

Popri platoch učiteľov, prevádzkových nákladoch, nákladoch na rekonštrukciu a výstavbu škôl tvoria ďalšiu významnú výdavkovú položku v rozpočte školstva náklady na učebnice. O ich tvorbe i stratégii vydávania sme sa porozprávali z pracovníčkou zodpovednou za túto oblasť RNDr. Evou Danišovou z Odboru školských zariadení a starostlivosti o učiteľa Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Začíname tak trochu od Adama – čo je to vlastne učebnica ?

Vedecky či odborne povedané, učebnica predstavuje súbor didakticky stvárnených poznatkov z určitej oblasti spoločenskej praxe, predpísaných učebnými osnovami. Je primárnym prameňom cieľavedomého sprostredkovania sústavy týchto poznatkov žiakom. Z obsahového hľadiska musí byť učebnica spracovaná systematicky, jednotlivé fakty musia byť podávané v logických väzbách a zodpovedať objektívnej ľudskej skúsenosti a poznaniu v danej oblasti. Mimoriadne dôležité je veku primerané podanie spracúvanej problematiky.

Radový občan, rodič, ba hádam ani učiteľ nemajú často predstavu o tom, koľko učebníc naši žiaci používajú, a to napriek tomu, že náklady na ich vydávanie idú zo štátneho rozpočtu, teda z ich daní. Dá sa tento počet presne definovať ?

Samozrejme, že dá. Zložitejšia je už odpoveď na otázku, koľko titulov sa používa absolútne presne v danom školskom roku. Je totiž logické, že poznatky v učebniciach zastarávajú a aj preto je potrebné nahrádzať staršie učebnice novými. V starších učebniciach sú časti, ktoré nestratili na aktuálnosti, sú spracované zaujímavo a učiteľ si nimi pomáha. Pre všetky druhy základných škôl sa používa spolu 634 titulov učebníc. Učebnicový fond pre stredné školy obsahuje v súčasnosti 2130 titulov, z toho počtu je 387 titulov určených pre gymnáziá, 927 pre stredné odborné učilištia.

Zložitá situácia v zabezpečovaní škôl učebnicami zrejme nastala po roku 1989, kedy došlo k zásadným obsahovým zmenám v učebných plánoch a učebných osnovách. Ako sa vám darí zvládať situáciu pri prestavbe učebnicového fondu na našich školách ?

Spoločenské zmeny u nás sa skutočne veľmi rýchlo a zásadne prejavili v obsahu vzdelávania na našich školách – takmer vo všetkých predmetoch. Po roku1989 bolo potrebné v prvom rade stanoviť strategické zámery rozvoja celého školského systému, v nadväznosti na tento krok vypracovať nové učebné osnovy a až na tomto základe bolo možné pristúpiť k tvorbe nových učebníc. Vzhľadom na to, že prestavba učebnicového fondu kladie mimoriadne nároky na financie z rozpočtu školstva bola vypracovaná koncepcia jeho postupnej aktualizácie.

Koncepcia prestavby učebnicového fondu pre základné a stredné školy vychádza zo záverov expertnej skupiny zloženej z odborníkov na prípravu a tvorbu učebníc z rozličných oblastí, ktorá ukončila svoju činnosť ešte koncom prvého štvrťroka 1990. Cieľom expertnej skupiny bolo navrhnúť optimálny postup pri obnovení, resp. tvorbe nového učebného fondu. Keďže ekonomicky, ani prakticky nebolo možné vymeniť všetky požadované učebnice naraz expertná skupina odporúčala ministerstvu nasledovný postup :

1/ Dočasne obmedziť vydávanie učebníc, najmä neaktuálnych reedícií. Nahradiť učebnice s absolútne nevyhovujúcim obsahom aspoň dočasnými učebnicami.
2/ urýchlene prehodnotiť existujúci učebnicový fond z pohľadu korektnosti ideologickej, ale aj vecnej interpretácie obsahu a stanoviť priority pri prestavbe fond.
3/ vypracovať pre učiteľov pokyny na používanie existujúcich učebníc.
4/ vydať legislatívne a odborne normy vytvárajúce podmienky na tvorbu učebníc, ich vydávanie a poskytovanie žiakom.

Expertná skupina odporúčala prikročiť k tvorbe nových učebníc až po zrealizovaní vedených záverov.

Možno povedať, že tieto odporúčania sa skutočne podarilo naplniť a fakticky sa aj v súčasnosti postupuje podľa nich.

Ktoré obsahové oblasti patrili k prioritám pri prestavbe učebnicového fond a ako boli vytypované ?

Základným predpokladom na stanovenie priorít bola analýza existujúceho učebnicového fondu na školách, čo sa uskutočnilo ešte v roku 1990. Cieľom analýzy bolo získať empirické údaje o hodnotení učebníc ich používateľmi, v prvom rade učiteľmi, ktorí sú expertmi z praxe, a tak získať reálny pohľad na ich kvalitu a použiteľnosť v zmenených spoločenských pomeroch. Učebnice hodnotili učitelia zo 150 škôl na Slovensku. Každý okres bol zastúpený v priemere troma školami , pričom sa použili špeciálne vypracované dotazníky. Hodnotiacu analýzu urobila Slovenská akadémia vied, pokračoval v nej Výskumný ústav pedagogický a Ústredné inšpekčné centrum. Na základe tejto analýzy sa z používania vylúčili učebnice, ktoré zásadne nevyhovovali ako celok vzhľadom na vyslovene neaktuálnu interpretáciu učiva/dejepis, zemepis, občianska náuka. Súčasne boli stanovené tieto priority prestavby učebnicového fondu :

1/ Odpolitizovanie učebníc s prioritou učebníc humanitných predmetov vydaním upravených reedícií.
2/ Nahradenie učebníc s úplne nevyhovujúcim obsahom dočasnými učebnicami.
3/ Úprava učebníc s predimenzovaným obsahom a príliš abstraktným textom.
4/ Vypracovanie a schválenie nových učebných osnov.
5/ Tvorba a vydávanie nových učebných osnov.

Najdôležitejšou a najnáročnejšou úlohou, ktorá zakladá dlhodobú koncepciu, bola asi tá, ktorá nadväzovala na posledný z uvedených bodov – teda stanovenie postup tvorby nových učebníc. V čom je ich jadro ?

Tvorba nových učebníc si vyžadovala skutočne operatívny prístup zodpovedajúci aktuálnej spoločenskej a ekonomickej premene, ale súčasne stanovenie stratégie vydávania učebníc , ktorá by rešpektovala prestavbu ekonomiky na trhové podmienky aj v tejto oblasti, teda zohľadňovala zahraničné skúsenosti, ale súčasne bola najvýhodnejšou pre našu krajinu. Ministerstvo vypracovalo „Postup tvorby a vydávania materiálnych didaktických prostriedkov“, ktorý sa najprv dva roky experimentálne overoval.

Definitívne bol schválený v roku 1994. Na základe požiadaviek praxe a niektorých ďalších skúseností bol v roku 1995 ešte upravený a v tejto podobe platí dodnes. Hlavnou myšlienkou postupu je konkurz, ktorý umožňuje zapojiť sa do tvorby učebníc širokému okruhu záujemcov, podporuje vznik konkurenčného prostredia a dáva predpoklad na vznik kvalitnejších textov. Súčasťou „Postupu“ sú „Zásady konkurzov“, ktoré stanovujú presné pravidlá pre túto oblasť. Náš postup posudzovala aj anglická poradenská firma International Book Development, ktorá na požiadanie vlády mapovala v rokoch 1992-3 náš knižný trh. Postup predstavuje otvorený a veľmi dynamický mechanizmus tvorby, v ktorom majú všetci záujemcovia o tvorbu / jednotlivci, kolektívy, vydavatelia/ rovnaké postavenie. Základným kritériom je kvalita autorského návrhu. Postup čerpá aj zo zahraničných poznatkov a skúseností. Vytvára podmienky aj pre vznik alternatívnych učebníc.

Ako sa darí realizovať proces obnovy učebnicového fondu v súčasnosti a aké sú výhľady do ďalších rokov ?

Tento proces bol vzhľadom na rozmanitosť a množstvo učebníc veľmi zložitý. V skratke možno povedať, že doteraz sa podarilo obnoviť učebnicový fond pre základné školy na 70 %. Zostávajúce učebnice sa buď tvoria na základe už uzatvorených konkurzov, alebo sa budú tvoriť po uzavretí konkurzu, vypísaného na tvorbu zostávajúcich učebníc koncom minulého roka. Po zrealizovaní učebníc posledného konkurzu bude učebnicový fond pre základné školy úplne obnovený.

Súčasne s učebnicami pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským sa realizovali aj vydania učebníc pre základné školy s vyučovacím jazykom národností, s výnimkou špeciálnych učebníc pre tieto školy, akými sú napr. jazykové učebnice. Na tvorbu týchto učební boli vypísané osobitné konkurzy. Prirodzene, že nie vždy sa podarilo vydať učebnicu v slovenskom jazyku, súčasne s učebnicou v jazyku národností. Záviselo to od rýchlosti a kvality prekladu textu. Rovnako sa obnovuje učebnicový fond pre osobitné a pomocné školy.

Zložitejšia je situácia na úseku stredných škôl. Tu bolo potrebné v prvom rade obnoviť učebnice všeobecnovzdelávacích predmetov, ktoré sa vyučujú na všetkých typoch stredných škôl. Ako prvé sa vydali učebnice slovenského jazyka, slovenskej literatúry, čítanky, učebnice zemepisu, ekológie, informatiky a občianskej výchovy /estetiky, etiky, psychológie, sociológie, páva, rodinnej výchovy a ekonomiky/ pre všetky ročníky stredných škôl. V súčasnosti sú vypísané konkurzy na ďalšie učebnice. Z oblasti učebníc odborných predmetov bolo doteraz vydaných 63 nových titulov. Medzi prvými sa obnovili učebnice pre obchodné akadémie a hotelové školy a urýchlene sa organizovala príprava učebníc pre tie odbory, ktoré sa dali predtým študovať iba v Čechách. Komplikovanejšia je situácia v odborných učebniciach pre SOU vzhľadom na to, že nie je doriešená celková koncepcia týchto škôl.

Na záver by snáď bolo zaujímavé zhrnúť, koľko konkurzov na koľko učebníc pripravilo ministerstvo od roku 1991 a aké finančné prostriedky vynakladá na nákup učebníc pre školy.

Od roku 1991 sme zorganizovali 35 konkurzov na 304 titulov učebníc. Za toto obdobie postupne rástli aj výdavky na učebnice. Tento rast bol na jednej strane spôsobený rastúcim počtom titulov, ale na druhej strane aj rastom cien papiera a polygrafických služieb vôbec. Napriek tomu sa podarilo zásluhou dobrej stratégie pri spolupráci s vydavateľstvami nezvýšiť príliš ceny učebníc. Priemerná cena učebnice pre základné školy vzrástla od roku 1994 z 26 ,- Sk len na 33,- Sk v roku 1995. Priemerná cena stredoškolskej učebnice vzrástla za toto obdobie zo 43,- Sk na 56,- Sk. Vlaňajšie výdavky na učebnice predstavovali sumu 194 miliónov korún.

V roku 1996 by sme potrebovali na základe požiadaviek škôl zabezpečiť nákup 386 titulov učebníc v celkovom náklade 5 690 000 výtlačkov a finančnom objeme 226 mil. Sk. Ide o vysoké čiastky, som však presvedčená, že táto investícia má naozaj zmysel a význam. Učebnica je totiž akýmsi scenárom na ceste k úspechu.

Ľubomír Pajtinka, 1996 in: Technológia vzdelávania