Otčenáš dobrého učiteľa

Otčenáš dobrého učiteľa

 1. Žiak je neopracovaný drahokam, ktorý ti zverili rodičia, aby si im z neho vybrúsil diamant
 2. Žiaden chybný krok vo výchove a vzdelávaní už nebudeš môcť opraviť
 3. Zachádzaj so žiakom citlivo a premyslene, hľadaj najlepšiu cestu jeho zdokonaľovania
 4. Buď nesmierne trpezlivý, postupuj múdro
 5. Veľa študuj a konzultuj, spolupracuj s ostatnými učiteľmi, rodičmi, odborníkmi na výchovu a vzdelávanie
 6. Snaž sa vybrúsiť z každého žiaka diamant najvyššej možnej ceny a hodnoty podľa jeho predpokladov a možností. Snaž sa z minima vyťažiť maximum
 7. Používaj humánne nástroje a prostriedky
 8. Pri práci so svojim žiakom mysli na jeho možnosti a jeho predpoklady, schopnosti. Cesta každého k najvyšším cieľom môže byť rozdielna. Hľadaj spolu s ostatnými najefektívnejšiu cestu.
 9. Rob všetko pre to, aby bolo vzdelávanie a výchova v tvojom podaní tou najúchvatnejšou cestou poznávania, objavovania a odkrývania nepoznaného. Aby sa žiaci v tvojej triede na tvoje hodiny tešili a práca bola pre nich zaujímavou a pútavou zábavou.
 10. Ciele a prostriedky vyberaj primerane veku a možnostiam, ale aj v súlade s predpísanými a odborníkmi odporúčanými postupmi.
 11. Dopraj svojim žiakom denne zažívať dobrodružstvo z poznávania a obohacovania svojej mysle a citov.

Ľubomír Pajtinka