PhDr. Milan Zeman

PhDr. Milan Zeman

Fórum pedagogiky 2004

rozhovor s prezidentom Fóra Pedagogiky PhDr. Milanom Zemanom

V dňoch 13. – 15. októbra 2004 sa v bratislavskom PKO uskutoční 2. ročník najväčšieho pedagogického stretnutia – FÓRUM PEDAGOGIKY. Sme na začiatku septembra – v akom štádiu je stav príprav podujatia?

Príprava podujatia je v etape, v ktorej sa sústreďujeme hlavne na médiá a marketingové aktivity spojené s účasťou na FP – mediálne partnerstvo s TA3, Slovenským rozhlasom, ROCK FM – rádiom, Rádiom Regina, Rádiom Devín. Sústavne spolupracujeme s Ministerstvom školstva SR ako riadiacim orgánom, Krajskými školskými úradmi, Vyššími územnými celkami, s hlavnými vystavovateľmi (školami, štátnymi a súkromnými vzdelávacími firmami, firmami pracujúcimi v oblasti vzdelávania a tvorcami vzdelávacích programov, vydavateľskými firmami, tlačiarenskými, …), dávame priestor novým vystavovateľom. Máme pripravené prezentačné materiály – plagáty, letáky. Generálnym sponzorom FP je firma AGEM SOFT. Pripravené sú prakticky všetky hlavné súčasti FP. Chystáme zborník na konferenciu s medzinárodnou účasťou Vplyv výchovy na rozvoj osobnosti s akcentom na život v európskom spoločenstve s príspevkami prednášajúcich a referujúcich zo SR i zahraničia, evidujeme požiadavky sprievodných podujatí, ako sú workshopy, ktoré považujeme za najvhodnejšiu pedagogickú prezentáciu procesu vyučovania na stredných, základných a materských školách, zhromažďujeme požiadavky na kultúrnu akadémiu, na ktorej sa budú prezentovať svojimi vystúpeniami žiaci aj učitelia škôl a školských zariadení jednotlivých krajov, pripravujeme program pre sprievodné podujatie Učitelia, na ktorých sa nezabúda, tlačovú konferenciu a slávnostnú recepciu spojenú s odovzdávaním cien.

Fórum pedagogiky 2004 sa uskutočňuje 4 mesiace po vstupe Slovenska do EÚ. Medzinárodný (európsky) rozmer je asi jedným z kľúčových momentov v jeho zameraní aj význame … ?

Fórum pedagogiky je prvé podujatie tohto typu, na ktorom budeme pozitívne prezentovať svoju opodstatnenú účasť v spoločenstve Európy. Je to podujatie garantované Ministerstvom školstva SR, pod záštitou komisára EÚ za Slovensko Jána Figeľa. Súčasťou Fóra pedagogiky bude účasť vystavovateľov z niektorých európskych krajín prezentujúcich vzdelávacie aktivity a projekty európskej vzdelávacej agentúry Leonardo da Vinci – programy EÚ na odborné vzdelávanie. Očakávame účasť viac než 20 vystavovateľov edukačných programov z krajín EÚ (Španielsko, Francúzsko, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Česká republika…). Hosťami a účastníkmi FP budú významné osobnosti spoločenského, kultúrneho i politického života v SR a štátov EÚ. Na FP chceme prezentovať fakt, že úroveň vzdelanosti a vzdelávania v SR je porovnateľná s ostatnými štátmi vstupujúcimi do EÚ a v niektorých oblastiach aj s členskými štátmi EÚ. FP bude miestom, na ktorom nebudeme hovoriť o finančných problémoch v školstve a ich riešení, ale budeme prezentovať medzinárodné aspekty výchovy a vzdelávania v intenciách celoživotného vzdelávania.

Čo všetko čaká na návštevníkov?

Zámerom FP je propagovať európsky trend požiadaviek na kvalitu vzdelávania a výchovy, prezentovať hodnoty, kultúru a etické princípy overené históriou Slovenska. Na FP chceme poukázať na občiansku, intelektuálnu a etickú silu Slovenska v tomto, pre nás historickom období.

Návštevníkov preto bude čakať na výstave prezentácia štátnych a súkromných vzdelávacích slovenských a zahraničných firiem, firiem pracujúcich v oblasti vzdelávania a tvorcami vzdelávacích programov, prezentácia vydavateľských firiem, tlačiarenských firiem, firiem, ktoré zabezpečujú školy materiálnymi a didaktickými prostriedkami, informačnými a komunikačnými technológiami, …. Prezentovať sa budú školy, školské zariadenia, ktoré chcú ponúknuť verejnosti informácie o možnostiach a výhodách vzdelávania v ich škole alebo školskom zariadení, školy, ktoré chcú prezentovať svoje aktivity, a tým vytvoriť priestor na propagáciu kvality svojej školy v trhovej ekonomike.

Ťažiskom a v minulosti najvyhľadávanejším sprievodným podujatím FP boli workshopy – tvorivé dielne škôl, súkromných i štátnych vzdelávacích inštitúcií, vydavateľstiev a firiem. Nadväzujúc na úspešnosť tohto podujatia, bude môcť tvorivé dielne pod titulom Inovácie v pedagogickom procese okrem inštitúcie realizovať i jednotlivec, ktorý chce prezentovať verejnosti tvorivé postupy, zaujímavé pokusy, vyrobené učebné pomôcky, zostavené pracovné listy alebo študijné texty, výsledky projektov. Návštevník môže byť divákom ale aj účastníkom tvorivých dielní, na ktorých si môže cez vlastný zážitok osvojiť niektoré pedagogické zručnosti, ale aj žiacke kompetencie (učíme sa po celý život) na základe princípu – vidím, urobím, odskúšam.

Návštevníkov FP bude čakať aj kvalitný program Slávnostnej akadémie zostavený z vystúpení a prezentácie najúspešnejších žiakov a učiteľov škôl a školských zariadení jednotlivých krajov, dokumentujúci hlavne regionálne tradície v zmysle „európskeho regionalizmu“, ako aj úspechy škôl a školských zariadení v rôznych regionálnych, slovenských a medzinárodných súťažiach.

Medzi sprievodné podujatia FP v minulosti patrili okrem akadémie aj rôzne ocenenia, tlačová konferencia a slávnostná recepcia. V rámci ocenení vysoko hodnotené bolo podujatie Učitelia, na ktorých sa nezabúda. Organizované bude i v tomto roku, jeho cieľom je prezentovať prácu tých učiteľov, ktorí získali najvyššie ľudské ocenenie, nezostali len v spomienkach svojich žiakov a ich rodičov, ale títo napísali a požiadali o ich ocenenie aj na tomto fóre. Srdečne pozývame návštevníkov na besedu s nimi.

Súčasťou FP je, a koná sa hneď prvý deň, konferencia Vplyv výchovy na rozvoj osobnosti s akcentom na život v európskom spoločenstve. Zo zahraničných účastníkov konferencie by sme chceli spomenúť Prof. Roberta Roche – Olivara z UAB Barcelona, ktorého práca bola východiskom pre tvorbu koncepcie a filozofie etickej výchovy pre školský systém v SR. Zo slovenských prednášajúcich Prof. Mirona Zelinu z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava, Doc. Vladimíra Rosu z Ústredného inšpekčného centra v Bratislave a Prof. Beatu Kosovú z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bella Banská Bystrica.

FP sa v roku 2001 zúčastnilo vyše 20 000 účastníkov. Dúfame, že v tomto roku ich príde ešte viac. Preto máme pripravené pre návštevníkov i prekvapenia. O tých sa však návštevníci dozvedia až na výstave.

Ktoré témy budú v centre pozornosti Fóra?

V centre pozornosti Fóra pedagogiky je snaha prezentovať najväčší potenciál Slovenska – jeho obyvateľov – ich vzdelanie, múdrosť a tvorivosť.

Vo výstavnej časti FP chceme prezentovať európsky rozmer vzdelanosti, propagovať európske trendy v kvalite vzdelávania a výchovy, slovenské školstvo v dimenzii európskeho vzdelávania. Výstava je určená žiakom, študentom, pedagógom základných, stredných, vysokých škôl a školských zariadení v SR, pracovníkom v rezorte školstva a samosprávy, rodičom, médiám a širokej verejnosti. Vzhľadom na tento fakt je krédom a témou výstavy celoživotné vzdelávanie, prezentácia prostriedkov, ktorými kompetencie s ním spojené možno dosiahnuť, prezentácia toho, čo možno dosiahnuť vzdelávaním v intenciách európskeho spoločenstva.

Témy konferencie sa týkajú výchovnej stránky edukácie, výchovy v škole – ťažiskových problémov výchovy, prosociálnosti ako primárnej kompetencie v európskom spolužití. Téma sa bude dotýkať hlavne výchovy v trhovom hospodárstve a dodržiavania základných etických hodnôt vychádzajúcich z európskych tradícií .

V rámci tvorivých dielní hlavnou témou bude prezentácia procesu vyučovania, propagácia výsledkov projektov škôl a školských zariadení, tvorivých postupov, zaujímavých experimentov, alternatívnych prvkov, osvedčených stratégií a metód, pracovných listov, metodických materiálov, publikácií podporujúcich tvorivo–humánne vyučovanie, učebníc kvalitatívne obohacujúcich procesy učenia sa žiaka.

Celková koncepcia FP je v intenciách myšlienok o vzdelávaní v 21. storočí – Milénia.

V propagačných materiáloch k podujatiu avizujete, že jednou z hlavných tém bude aj téma učiteľ. Ako vnímate dnešnú pozíciu učiteľa spoločnosti?

Áno, jednou z hlavných tém FP je učiteľ. Téma vyplýva z jeho nezastupiteľnej úlohy – je kľúčovým faktorom procesu učenia sa žiaka. Bez jeho intervencie si asi nikto nevie predstaviť edukačný proces človeka. A čo sa týka jeho pozície v spoločnosti? Nechcem sa od tejto otázky dištancovať. Jeho pozícia bola definovaná a verifikovaná v historickom kontexte vývoja školskej sústavy, a to nielen na Slovensku. Takže by sme nemali hovoriť o tom aká je pozícia učiteľ v SR dnes, ale o tom, aká by mala byť. V našej novodobej histórii sa učiteľ stal súčasťou volebnej kampane jednotlivých strán, avšak po volebnom boji sa naňho akosi zabúda. Dnes nechceme hovoriť o učiteľovi z pohľadu jeho zaťaženosti počtu (vyučovacích hodín, rozvrhu, ostatných mimovyučovacích a mimoškolských povinností). Chceme zdôrazniť to, čo je historicky dávno overené. Tvorivý učiteľ (dobrý učiteľ) je najväčším prínosom nielen pre učiaceho sa, ale aj pre celú spoločnosť. Chceme, aby sme o pozícii učiteľa v spoločnosti nehovorili, ale aby sme ju v spoločnosti vytvárali.

Významný priestor dostanú tvorivé dielne. Čo sa chystá v tejto oblasti?

Na prvom FP sa uskutočnilo okolo 100 tvorivých dielní. V tomto roku očakávame prekročenie tohto počtu. Na tvorivé dielne sa prihlásili hlavne odborné školy, ktoré uvítali možnosť prezentácie odborných postupov, pracovných činností, zaujímavých experimentov, tvorivých činností žiakov a učiteľov. Školské zariadenia a základné školy sa orientujú hlavne na prezentáciu alternatívnych prvkov, osvedčených stratégií a metód, pracovných listov, metodických príručiek a učebných pomôcok. Vydavateľstvá a vzdelávacie inštitúcie sa zameriavajú na prezentáciu metodických materiálov, učebníc a náučno – populárnych publikácií kvalitatívne obohacujúcich procesy učenia sa žiaka ako aj bežného čitateľa. Medzi prezentovanými edukačnými prostriedkami a pomôckami budú mať svoje miesto aj informačno – komunikačné technológie, e – learning a edukačné balíky (výučbové CD).

Od návštevníka sa očakáva aktívna účasť na tvorivých dielňach, kde si môže nielen pozrieť, ale aj vyskúšať ponúkané techniky, edukačné prostriedky, pomôcky, materiály, a tak získať nové poznatky a rozvinúť niektoré kompetencie.

Vy sám ste známy tým, že neustále pripomínate, kedy sa oplatí byť človeku vzdelaným, byť múdrym. Aká vzdialená či blízka je táto doba?

Táto otázka bude irelevantná vtedy, keď sa prestaneme zaoberať pozíciou učiteľa v spoločnosti, ale začneme ju budovať aj prostredníctvom médií, keď nebude v popredí iba modeling, stavba diaľnic, zavádzanie nových technológií do výroby a telekomunikačných zariadení, ale keď sa v nich nájde miesto aj pre serióznu prezentáciu práce učiteľa. Mám na mysli vtedy, keď zamestnanie učiteľa bude zrovnoprávnené s inými profesiami poskytovanými prostriedkami a finančným ohodnotením.

Veď učiteľ napomáha tomu, aby mal kto projektovať a stavať diaľnice, vynachádzať a aplikovať nové technológie, liečiť aj zabávať a esteticky dotvárať prostredie, atď.

Moja vízia sa naplní vtedy, keď sa nebudeme báť vyčísliť trhovú hodnotu vzdelávania. Týmto výrokom však nezaujímam stanovisko k spoplatneniu vzdelávania v školách. Zaujímam stanovisko k hodnote vzdelanosti, ktoré, ak chceme porovnávať, musí byť vyčíslené v intenciách trhovej hodnoty. Keď som sa takto vyjadril, nechcem sa hrať so slovíčkami politikov o sociálnom rozmere trhového hospodárstva. Najviac ma zaráža, že súčasnú hodnotu vzdelávania takto stanovujú tí, ktorí prešli školskými lavicami. Kde je chyba?

Nech sa zamyslia učitelia aj ich žiaci, ktorí sú dnes na významných postoch. Dali sme výzvu do médií na podujatie Učitelia, na ktorých sa nezabúda. Dnes máme k dispozícií 9 listov so spomienkami na učiteľov. Je to málo či veľa, ak sa chceme poďakovať?

Slovíčko fórum pochádza z latinčiny a znamená zhromažďovacie námestie obklopené verejnými budovami. Na ňom prebiehali v starovekom Ríme diskusie, vystupovali tu rečníci, rozoberali sa významné spoločenské témy. Ktoré témy na Fóre pedagogiky budete považovať za kľúčové?

Všetky témy, ktoré som doteraz uvádzal v súvislosti s Fórom pedagogiky, považujem za kľúčové. Sú to témy, ktorých centrom je učiteľ, jeho práca, žiak, rodič, každý, kto má čo povedať k výchove a vzdelávaniu v škole aj mimo školy, v štátnych, súkromných či cirkevných výchovných a vzdelávacích inštitúciách. Sú to témy, na ktoré reagujú súkromní podnikatelia, vydavateľstvá, tí, ktorí pochopili, že vzdelaným a múdrym sa oplatí byť a chcú túto myšlienku podporiť a odovzdať ďalej. Tí, ktorí si pamätajú roky strávené v škole, ktorí chcú, aby ich deti dostali vzdelanie a výchovu na čo najvyššej úrovni a sú ochotní preto podporiť úsilie tlmočené Fórom pedagogiky. Fórum pedagogiky je úsilie, ktoré smeruje k skvalitneniu vzdelávania a k zvýšeniu vzdelanosti v SR. Čo je najdôležitejšie? Čo je najťažšie? Na tieto otázky FP neodpovedá. Tie si musí zodpovedať každý sám.

Aj keď ide o najväčšie pedagogické podujatie na Slovensku v tomto roku, nebude to iba podujatie pre učiteľov. Koho by ste tam ešte radi privítali?

Keď vám odpoviem, že všetkých, tak myslím naozaj všetkých. Lebo dialektickú súvislosť so vzdelaním má každý občan tohto štátu, lebo prešiel lavicami nášho vzdelávacieho systému, lebo každý za svoje uplatnenie môže vďačiť vzdelávaniu, a tak každý občan by mal byť informovaný a mal by prejaviť záujem o jeho skvalitňovanie. Na FP pozývame prezidenta, predsedov rôznych strán a spoločností, veľvyslancov, významné osobnosti odborného, vedeckého, kultúrneho života SR a štátov EÚ. Dúfam, že ich prezentácie pozitívne ovplyvnia úroveň FP a poskytnú účastníkom hlbší pohľad na problematiku školstva, vzdelávania a výchovy v štátoch EÚ. Pozývame, a na FP sú vítaní všetci – učitelia, žiaci, rodičia, starí rodičia, nepedagógovia, podnikatelia, ako aj tí, ktorých doteraz problematika vzdelávania a výchovy neoslovila.

Miesto stretnutia je PKO. Prečo? Je to kolíska slovenského veľtržníctva, tu sa začala Incheba, Flóra, tu prezentovali svoje špičkové výrobky svetové a domáce firmy, z ktorých mnohé sa etablovali aj na celosvetových trhoch. Tu sa realizovali a dodnes realizujú záujmové činnosti, vzdelávacie i populárno–náučné prednášky, koncerty, folklórne vystúpenia, najmä to, čo človeka duchovne obohacuje.

Neobávame sa, že verejnosť nebude dostatočne informovaná, obávame sa skôr otázky, kde „školáci“ získajú prostriedky na svoju prezentáciu a účasť na tomto podujatí, hoci časť finančných prostriedkov poskytli tí, ktorí to myslia s výzvou prezentovanou FP vážne, tí, ktorí vedia, že v tomto štáte sa oplatí byť vzdelaným, a že vzdelávať sa oplatí.

Ľubomír Pajtinka, 2004