O projekte

O projekte

O projekte

EDU rozhovory

Slovenské školstvo prechádza permanentne  neustálymi zmenami a hľadaním svojho modelu čo najlepšieho fungovania v kontexte s politickými, hospodárskymi, kultúrnymi a medzinárodnými výzvami našej doby.

Rozhodli sme sa podporiť aktivity zamerané na výmenu názorov o smerovaní slovenského školstva v 21. storočí  sústredením rozhovorov, ktoré sme v minulých rokoch pripravili v periodikách Učiteľské noviny, Rodina a školy a technológia vzdelávania (s prílohou Slovenský učiteľ) so širokou komunitou rodičov, učiteľov, intelektuálnej elity a širokej verejnosti vytvorením portálu www.edurozhovory.sk . Podporu sme našli aj na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré s reformným projektom „Učiace sa Slovensko“ prináša novú dimenziu o smerovaní nášho školstva.

Našou ambíciou je iniciovať a inšpirovať k novým pohľadom na zmysel výchovy a vzdelávania všetkých, ktorým záleží na podpore vzdelanosti a silnom hodnotovom svete spojenom s prácou školy, rodiny a ostatných činiteľov, ktoré sa môžu na jeho výstavbe podieľať. Obohatenie odborného mediálneho priestoru vo väzbe na tému „učiteľ – rodič – spoločnosť,“ resp. „rodina  – škola – spoločnosť“ o názory a myšlienky slovenských osobností, rodičov, učiteľov v spojitosti s reformou školstva a jej kľúčovými témami.

Touto cestou sa usilujeme o podporu diskusie a  názorov na hodnotovú stránku života a práce učiteľa smerom ku koncepcii etického kódexu učiteľa a vysokej kvalite jeho práce.

Mediálna podpora diskusie o smerovaní slovenského školstva v súvislosti s reformou výchovy a vzdelávania cez rozhovory s významnými osobnosťami slovenského nepolitického života  a vynikajúcimi učiteľmi.

Našim cieľom bolo

  1. Pripraviť elektronickú verziu názorov 40 + osobností slovenskej vedy, kultúry, politiky vo forme rozhovorov o súčasnom stave výchovy a vzdelávania a vízii slovenského školstva v blízkej i vzdialenej budúcnosti. Na osobnom príklade sa snažiť cez myšlienky vynikajúcich osobností poukázať na myšlienkovo bohaté nástroje a cesty budúcnosti školstva, významu výchovy a vzdelávania pre človeka a pre spoločnosť. Texty sa snažíme doplniť aj o fotografie jednotlivých osobností, aby sa identifikovali tváre ľudí, ktorí vyjadrujú názory a posilnila sila ich výpovede.
  2. Pripraviť digitálnu verziu názorov 40 + osobností slovenského a zahraničného školstva, výchovy, vzdelávania, riadiacich pracovníkov vo forme rozhovorov o súčasnom stave výchovy a vzdelávania a vízii slovenského školstva v blízkej i vzdialenej budúcnosti. Na osobnom príklade sa snažiť cez myšlienky vynikajúcich osobností poukázať na myšlienkovo bohaté nástroje a cesty budúcnosti školstva, významu výchovy a vzdelávania pre človeka a pre spoločnosť. Rozhovory sú doplnené o fotografie, aby sa identifikovali tváre ľudí, ktorí vyjadrujú názory a posilnila sila ich výpovede.
  3. Pripraviť digitálnu verziu rozhovorov s bývalými ministrami školstva a cez ich myšlienkové bohatstvo názorov a osobných pohľadov na výchovu a vzdelávanie poskytnúť informáciu o tom, ako premýšľali ľudia, ktorí stáli na čele rezortu zodpovedného za výchovu a vzdelávanie u nás.

Touto formou chceme prispieť k diskusii, dať inšpiráciu na premýšľanie všetkým, ktorým na slovenskom školstve a jeho smerovaní záleží.  O tom, či je vklad do diskusie úspešný sa budeme môcť presvedčiť cez kvantitatívnu analýzu počtu odbornej, rodičovskej a širokej verejnosti zapojenej do diskusie o reforme školstva  a budúcnosti vzdelávania u nás.