Edurozhovory obsah

Edurozhovory obsah

Rozhovory s učiteľmi

Obsah:

 • Úvaha o zrode jedného povolania
 • Kto je učiteľ
 • Dušpastier učiteľský v ohrození
 • Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. vysokoškolský učiteľ, spoluautor všetkých reforiem slovenského školstva od roku 1989
 • Prof. Boguslaw Sliwerski (Poľsko), vysokoškolský učiteľ, reformátor školstva
 • Prof. Karel Rýdl (Česko), vysokoškolský učiteľ, reformátor školstva
 • Krista Kiuru Fínsko), ministerka školstva
 • Prof. PhDr. Eva Gajdošová, CSc. vysokoškolský učiteľ, psychológ
 • PaedDr. Mária Barancová, prezidentka Slovenskej komory učiteľov
 • Prof. PhDr. Erich Petlák, pedagóg, rektor Dubnického technologického inštitútu
 • Mgr. Jozef Javorek, hlavný školský inšpektor (2013)
 • Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy, Škultétyho ul. Topoľčany (2017)
 • Prof. PhDr. Beáta Kosová, DrSc. pedagóg, rektorka UMB (2012)
 • Mgr. Zdenko Krajčír, generálny riaditeľ Sekcie regionálneho školstva MŠVVa Š SR
 • PhDr. Soňa Hanzlovičová, generálna riaditeľka Sekcie regionálneho školstva MŠVVa Š SR
 • PhDr. Ľubomír Pajtinka, PhD. , bývalý poradca podpredsedu vlády a ministra školstva Jána Mikolaja
 • Doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, CSc., učiteľ, riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu
 • Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc., vysokoškolský učiteľ, spoluautor projektu Učiace sa Slovensko (2017)
 • PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. riaditeľka Školy pre mimoriadne nadané a talentované deti v Bratislave
 • Mgr. Slavomír Zoch, riaditeľ Vinárskej a ovocinárskej školy v Modre (2009)
 • RNDr. Mária Nogová, CSc. námestníčka riaditeľa Štátny pedagogický ústav (2009)
 • Katarína Sedmáková, učiteľka Košice, Zlatý Amos 2014
 • Doc. PhDr. Albín Škoviera, CSC, vysokoškolský učiteľ, psychológ
 • PaedDr. Jozef Krišák, učiteľ Senica, Zlatý Amos 2013
 • PhDr. Nataša Slavíková, mediálna analytička
 • PhDr. Miroslav Kuric, riaditeľ špeciálnej školy, Bratislava
 • Mgr. Marta Kravecová, učiteľka Trnavá Hora
 • PhDr. Libuša Klučková, predsedníčka Pedagogického odboru Matice slovenskej, Nové Zámky
 • Mgr. Mária Škultétyová, učiteľka vo výslužbe, Gymnázium janka Jesenského Bánovce nad Bebravou
 • Mgr. Anna Gorduličová, učiteľka Závadka nad Hronom
 • Mgr. Vladimír Káčer, riaditeľ ZŠ, Zlatý Amos 2010
 • Mgr. Pavol Leško, učiteľ Spojená škola Dominika Tatarku Poprad, Zlatý Amos 2015
 • RNDr. Elena Kacvinská, riaditeľka Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou (2009)
 • Prof. PhDr. Zdenko Obdržálek, DrSc. vysokoškolský učiteľ (2007)
 • Ing. Oľga Hodálová, riaditeľka Strednej odbornej školy Nitra
 • Mgr. Dušan Jedinák, štátny tajomník ministerstva školstva z roku 1992, učiteľ (2015)
 • PaedDr. Melánia Dubínyová, školská inšpektorka, Brezno
 • Doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc. vysokoškolská učiteľka
 • Mgr. Ľubica Daneková, riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Bratislava
 • Jarmila Bútorová, vedúca školského internátu pri Strednej vinársko ovocinárskej škole v Modre
 • Mgr. František Baloha, riaditeľ Základnej školy, Závadka nad Hronom
 • Prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc., matematik
 • Mgr. Zuzana Lauková, učiteľka Základná škola, Slovenský Komlos (Maďarsko) 2011
 • Mgr. Dagmar Kotolesová, učiteľka ZŠ a MŠ Slovenský Komlós (Maďarsko) 2011
 • Mgr. Zuzana Sedláčeková, riaditeľka , Základná škola Slobodného slovenského vysielača, Banská Bytstrica
 • PhDr. Jarmila Bachanová, riaditeľka Pedagogickej a sociálnej akadémie Modra
 • Mgr. Iveta Rajčániová, riaditeľka Základnej školy na ul. Gábora Bethlena, Nové Zámky
 • PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní, odborníčka na meranie kvality vzdelávacích výsledkov (2009)
 • Ing. Henrieta Crkoňová, generálna riaditeľka Metodicko – pedagogického centra v Bratislave (2013)
 • Mgr. Mária Peláková, učiteľka a zástupkyňa riaditeľa Základná škola, Komenského ulica pre nadané a talentované deti, Bardejov (2012)
 • Doc. PhDr. Milota Zelinová, CSc., vysokoškolská učiteľka Pedagogická fakulta UK v Bratislave (2010)
 • Ing. Ľubomír Kovaľ, riaditeľ SOŠ, Bratislava
 • RNDr. Eva Danišová, odborníčka na učebnicovú politiku
 • PaedDr. Jozef Olos, riaditeľ školy Ľubochňa (2012)
 • PhDr. Helena Hanuliaková, prezidentka Medzinárodného zvätu učiteľov nemeckého jazyka
 • Mgr. Peter Pallo,učiteľ Cirkevná Základná škola Rudolfa Dilonga, Trstená (2011)
 • Mgr. Júlia Čurillová, riaditeľka Základnej školy v Bystranoch
 • Mgr. Maroš Jakim, Zlatý Amos 2016
 • Mgr. Viktor Motus, učiteľ Základná škola Podlužany
 • Ján Hoško, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie, Stredná odborná škola, Bardejov
 • PhDr. Jozef Ihnacík, PhD. školský psychológ, riaditeľ Pedagogicko psychologickej poradne, Košice
 • Slovo ku Dňu učiteľov
 • Hovorcovia učiteľov
 • Učiteľova spoveď
 • List Abrahama Lincolna učiteľovi svojho syna
 • Otčenáš dobrého učiteľa

Rozhovory s osobnosťami

Obsah:

 • Ing. Ivan Klinec, prognostik
 • Prof. PhDr. Jaroslav Martinka, CSc., filozof
 • Prof. Daniel Charleton Gajdusek, nositeľ Nobelovej ceny za medicínu (1976), rodina pochádza zo Smrdák
 • Robert Fulghum, spisovateľ
 • Doc. PhDr. Miroslav Teofil Bažány, CSc. reformátor školstva, expert UNESCO
 • Prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD., historik (2016)
 • Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc. pedagóg a filozof.
 • MUDr. Adriana Ilavská, PhD.MPH, lekárka (2012)
 • Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD., filozof (2017)
 • Ing. Jozef Banáš, spisovateľ
 • Ing. Jaroslav Holeček, prezident Zväzu automobilového priemyslu na Slovensku
 • Ľuboš Jurík 2x, spisovateľ
 • Preof. Ing. Peter Staněk, CSc., prognostik a analytik
 • Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
 • Mgr. Peter Nuňéz, filmový producent, režisér, kreatívny filmový a televízny tvorca
 • Ing. Ľubomír Petrák, PhD. poslanec NR SR
 • Rado Lorenz, maklér a jediný Slovák, ktorý pracuje na New Yorskej burze
 • Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, CSc., podpredseda Slovenskej akadémie vied
 • Ing. Peter Červeňanský, riaditeľ Encyklopedického ústavu SAV
 • Mgr. Dušan Mikolaj, spisovateľ
 • Július Hron, podnikateľ a slovenský filantrop, zakladateľ nadácie Úsmev ako dar
 • PhDr. Vladimíra Komorovská, prekladateľka
 • Mgr. art. Juraj Benčík, mím a klaun
 • PhDr. Drahoslav Machala, spisovateľ a publicista
 • Ing. Pavel Ondek, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
 • Ing. Martin Huba, predseda Slovenského šachového zväzu
 • PhDr. Tatiana Lesayová, psychológ a protokolista (2011)
 • Ing. Peter Lisý, PhD., manažér výučby cudzích jazykov
 • Mgr. Viera Dobiášová, šéfredaktorka detského časopisu
 • Prof. Jaromír Pastorek, DrSc. splnomocnenec vlády SR pre vedu a inovácie
 • Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc., prírodovedec, ochranca prírody
 • Prof. Ondrej Sliacky, šéfredaktor najstaršieho detského časopisu Slniečko
 • Mgr. Oliver Solga, primátor Pezinka, umenovedec
 • Mgr. Peter Valo, spisovateľ a fejtónista
 • Prof. PaedDr. René Bílik, dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity
 • MUDr. Juraj Vančík, lekár a hudobník
 • Doc. Mgr. art. Juraj Sarvaš, herecká legenda
 • PaedDr. Ružena Smatanová, spisovateľka (2010)
 • Robert Filgas (ČR), filozof a pedagóg
 • Prof. PhDr. Ľudovít Killár, CSc., posledný prednovembrový minister školstva
 • PaedDr. Lucia Dítětová, manažérka ľudských zdrojov a trhu práce, TREXIMA Bratislava
 • Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., matematik, autor novej metódy vyučovania
 • Mgr. Štefan Murárik, vedúci Odboru školstva Trnavského samosprávneho kraja
 • Mgr. art. Igor Timko, hudobník
 • PhDr. Ľubomír Pajtinka, PhD. šéfredaktor mesačníka Technológia vzdelávania a Rodina a škola
 • PhDr. Milan Zeman, prezident Fóra pedagogiky
 • Brian Tracey (USA), motivátor
 • Barack Obama (USA), prezident a inovátor školstva
 • Alvin Toffler, futurológ
 • Andreas Schleicher, zástupca riaditeľa pre vzdelávanie OECD
 • Eugene A. Cernan, kozmonaut, posledný pozemšťan, ktorý stál na Mesiaci