PaedDr. Lucia Dítětová

PaedDr. Lucia Dítětová

Správne miesto pre správneho človeka www.istp.sk bezplatný pomocník pre všetkých na trhu práce.

PaedDr. Lucia Dítětová, expertka pre trh práce

Určite každý z nás si aspoň raz v živote položil otázky súvisiace s uplatnením sa na trhu práce ako napr. „Koľko zarába stavbyvedúci?“ alebo „Som dostatočne pripravený na prácu učiteľa, budem spĺňať požiadavky zamestnávateľa?“. O to viac si tieto otázky kladú tí, ktorí pripravujú mladú generáciu na trh práce. Ak Vás zaujímajú reálne požiadavky zamestnávateľov na kvalifikovaný výkon viac ako 2 000 povolaní na slovenskom trhu práce, pútavé poradenské nástroje, informácie o priemerných zárobkoch a mnohé ďalšie zaujímavé údaje kliknite si na bezplatnú stránku www.istp.sk.
O projekte a ďalších zaujímavostiach prinášame rozhovor s PaedDr. Luciou Dítětovou, manažérkou úseku trhu práce a ľudských zdrojov zo spoločnosti Trexima Bratislava spol. s r.o.

• Je obdobie podávania prihlášok na vysoké školy. Žiaci, ich rodičia, ale aj pedagógovia hľadajú najvhodnejšie školy, zháňajú informácie. Vedeli by ste im poradiť ako na to?

Pre všetky uvedené skupiny, ale aj pre iných návštevníkov internetu odporúčam do pozornosti poradenský nástroj – Integrovaný systém typových pozícií (ISTP), ktorý je všetkým používateľom k dispozícii na doméne www.istp.sk. Garantom systému je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a koordinátorom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Cieľom systému je poskytnúť komplexné a objektívne informácie o všetkých odborných smeroch a povolaniach na slovenskom trhu práce, zachytávať zmeny a prinášať nové inovatívne prvky. Každý návštevník by mal nájsť na stránke všetko, čo ho o povolaní zaujíma, aké sú kvalifikačné požiadavky na jeho výkon, pracovné podmienky, obmedzenia z hľadiska zdravotného stavu, dokonca aj priemerné zárobky, aktuálne voľné pracovné miesta a iné zaujímavé informácie. Zoznámenie sa s týmto poradenským nástrojom môže priniesť nastávajúcemu maturantovi odpoveď na otázku, ktorým smerom sa chce v budúcnosti uberať alebo či je vysnívané povolanie pre neho vhodné, prípadne má svoj výber ešte prehodnotiť.

• Čo sa skrýva pod skratkou ISTP?

Názov systému je trochu komplikovaný, ale systém svojou jednoduchosťou prináša používateľom internetu komplexný prehľad o národom trhu práce a možnostiach uplatnenia sa na ňom. „Integrovaný“ sa nazýva preto, že bol metodicky a technicky vybudovaný tak, aby na jednom mieste ponúkol používateľom všetky potrebné informácie zo sveta práce. Pod označením typová pozícia sa rozumie zovšeobecnenie pracovných pozícií u zamestnávateľov s podobným obsahom práce a obdobnými požiadavkami na vykonávateľov. V praxi to znamená, že popis napr. typovej pozície „účtovník“ v našom systéme bude vystihovať všeobecný popis pozície u väčšiny zamestnávateľov v SR. Nadradenou kategóriou je potom povolanie, ktoré zastrešuje typové pozície so spoločným kvalifikačným základom. Napr. povolaním je „predavač“, pod ktoré spadá viacero typových pozícií, napr. „predavač potravín“, „predavač motorových vozidiel“, „predavač drogistického tovaru“ a pod.

• Môžete v krátkosti uviesť hlavné dôvody vzniku ISTP?

Celá internetová aplikácia vznikla na uľahčenie a skvalitnenie procesu sprostredkovania práce, profesijného poradenstva a informačno-poradenských služieb. Absencia nástroja, ktorý by sumárne popisoval trh práce a poskytoval základné informácie o požiadavkách zamestnávateľov, viedla k vytvoreniu aplikácie ISTP, ktorej hlavným cieľom je zlepšenie komunikácie medzi všetkými subjektmi na trhu práce a poskytovanie komplexných informácií o svete práce. Jedným z problémov je nedostatočná komunikácia medzi vzdelávacou sférou a trhom práce. Pretrvávajú problémy v poskytovaní informácií o tom, aká požadovaná odborná pripravenosť sa od absolventov očakáva. Na druhej strane sú zamestnávatelia, ktorí majú veľmi jasnú predstavu o tom, akými vedomosťami a zručnosťami by mal absolvent disponovať. Jedným z ďalších cieľov tejto aplikácie je využiteľnosť získaného vzdelania a zručností v praxi. Vzdelávacie inštitúcie môžu ISTP využiť ako informačnú základňu pri tvorbe rámcových vzdelávacích programov, ktoré slúžia ako podklad pri tvorbe študijných plánov pre konkrétne školy. Systém svojou podstatou podnecuje potrebnú komunikáciu medzi zamestnávateľmi a vzdelávacími organizáciami. Ďalším z dôvodov vzniku ISTP bola chýbajúca dostupná a úplná databáza informácií o jednotlivých povolaniach, zamestnaniach, pracovných pozíciách a pracovných miestach. Ani v súčasnosti platná Klasifikácia zamestnaní neobsahuje základné popisy, charakteristiky obsiahnutých jednotiek, čo popri iných nedostatkoch klasifikácie výrazne obmedzuje komunikáciu pri regulácii ponuky a dopytu na trhu práce. Klasifikácia zamestnaní je určená predovšetkým na štatistické účely a nie pre potreby trhu práce. Preto neodzrkadľuje základnú a aktuálnu deľbu práce v národnom hospodárstve. ISTP je nástroj, ktorý aktívne pomáha k riešeniu uvedených problémov a predstavuje komplexný balík modulov, ktoré poskytujú širokému spektru ľudí množstvo informácií využiteľných v praxi.

• Komu je projekt ISTP určený?

Medzi cieľové skupiny projektu patria uchádzači o zamestnanie, záujemcovia o zamestnanie, úrady práce sociálnych vecí a rodiny, zamestnanci, zamestnávatelia a samozrejme aj žiaci, výchovní poradcovia, vzdelávacie, tréningové a poradenské inštitúcie. Systém obsahuje celkovo štyri nástroje, ktoré uľahčujú a zefektívňujú komunikáciu na trhu práce. ISTP je voľne prístupnou internetovou aplikáciou, ktorá na jednom mieste poskytuje nezamestnaným, zamestnaným, žiakom i rodičom, zamestnávateľom i zamestnancom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny množstvo hodnotných informácií. Tieto informácie je možné využívať v procese hľadania si práce, kariérového rozvoja, výchovného poradenstva, personálnej práce, poskytovania informačno-poradenských služieb, služieb odborného poradenstva a sprostredkovateľských služieb.

• Mohli by ste v stručnosti predstaviť každý z nástrojov, z ktorých systém ISTP pozostáva?

Integrovaný systém typových pozícií pozostáva celkovo zo štyroch nástrojov. Jadrom projektu je Kartotéka typových pozícií, ktorá obsahuje informácie o pracovných pozíciách na slovenskom trhu práce. V databáze je celkovo viac ako 2 000 popisov pracovných pozícií. Pri každej pracovnej pozícii sa dozviete, aké sú kvalifikačné a osobnostné predpoklady na jej vykonávanie, zdravotné obmedzenia, aké hrubé mesačné mzdy sú s ňou spojené, informácie o aktuálnych voľných pracovných miestach evidovaných pri vybranej pozícii a ďalšie zaujímavosti. Druhým z nástrojov ISTP je Analýza individuálneho potenciálu, ktorá umožňuje používateľovi prostredníctvom dotazníkov ohodnotiť svoju kvalifikáciu, osobnosť a zdravotný stav a tým si vytvoriť osobný profil. Systém následne porovná vytvorený osobný profil s pracovnými pozíciami z Kartotéky typových pozícií a odporučí používateľovi, ktoré pracovné pozície sú pre neho najvhodnejšie. Na základe týchto odporúčaní si môže prezerať voľné pracovné miesta vo vybraných databázach (ÚPSVaR, Profesia, EURES). Kariérové plánovanie je tiež poradenským nástrojom, ktorý umožňuje zhodnotiť predpoklady používateľa na kvalifikovaný výkon vybraných pracovných pozícií. Po výbere pracovnej pozície, ktorú by chcel používateľ vykonávať, vyplní niekoľko dotazníkov (vzdelanie, osobnostné črty, zdravotné obmedzenia a pod.) a tým si vytvorí vlastný profil. Systém porovná profil používateľa s požiadavkami zamestnávateľov a zhodnotí, do akej miery ich spĺňa a v ktorých oblastiach potrebuje zlepšenie (napr. štúdium, kurzy a pod.). Posledným nástrojom je Katalóg pracovných miest, ktorý umožňuje zamestnávateľom elektronickú správu organizačnej štruktúry a automatickú aktualizáciu popisov pracovných miest (existujúcich alebo novovytvorených).

• Aké sú základné výhody systému ISTP oproti iným podobným poradenským nástrojom?

Za kľúčovú považujem bezplatnosť tohto multifunkčného nástroja založeného na sprostredkovaní informácií modernými informačnými technológiami, čo dáva priestor pre jeho dostupnosť širokej verejnosti. Stručne povedané, každý kto má prístup na internet, môže využívať služby, ktoré systém ponúka. Ďalšia výhoda systému je priamo spojená s názvom projektu a slovíčkom „integrovaný“. Systém na jednom mieste poskytuje všetkým subjektom na trhu práce množstvo hodnotných informácií. Ide o popisy pracovných pozícií na trhu práce, možnosť vyhľadávania vhodných pozícií pri výbere zamestnania, databázu škôl, učebných a študijných odborov, možnosť vytvorenia a uloženia osobného profilu a Európskeho životopisu, zhodnotenie predpokladov na kvalifikovaný výkon vybraných pracovných pozícií, informácie o možnostiach ďalšieho vzdelávania (vzdelávacie organizácie, termíny a ceny kurzov), vytvorenie elektronického Katalógu pracovných miest pre zamestnávateľov, hrubé mesačné mzdy za Slovenskú republiku a jednotlivé kraje, aktuálnu ponuku voľných pracovných miest z troch najväčších internetových databáz, ktoré sú na slovenskom internetovom trhu práce k dispozícii (databáza ÚPSVAR, Profesia a EURES) a pod. V medzinárodnom porovnaní sa Slovenská republika prostredníctvom tohto systému približuje štandardu ostatných krajín Európskej únie pri napĺňaní zámerov aktívnej politiky trhu práce.

• Vývoj technológií, inovácie, nové zamestnania – informácie rýchlo zastarávajú. Kde je záruka, že ISTP nezaostáva za reálnou situáciou v tejto oblasti?

Jednou z veľkých výhod projektu ISTP je, že v sebe integruje viacero aktuálnych databáz – databázu aktuálnych učebných a študijných odborov, škôl, akreditovaných kurzov, voľných pracovných miest a štatistiky ceny práce. Na zobrazenie reálneho pohľadu na aktuálny stav trhu práce sa aktívne spolupracuje s expertmi z rôznych podnikov a inštitúcií zo všetkých oblastí verejného života. Týka sa to nielen aktualizácie databázy povolaní a typových pozícií, ale aj ponuky vzdelávacích aktivít, informácií o zárobkoch a pod. Dôležitými súčasťami všetkých modulov projektu ISTP sú rôzne expertné, resp. odborné tímy, ako napr. Tím na stanovenie kvalifikačných požiadaviek, ktorého úlohou je nahodnocovať k povolaniam optimálne vzdelávacie cesty a ich logickým vyústením v systéme je sprístupnenie podrobnejších informácií o školách, ktoré pripravujú na tieto povolania (rozdelené podľa krajov), informácií o aktuálnych akreditovaných kurzoch a ďalších vzdelávacích možnostiach. Tímy na stanovenie zdravotných obmedzení a osobnostných predpokladov na základe dlhoročných skúseností z praxe stanovujú požiadavky z oblasti pracovných podmienok, prostriedkov na výkon práce, charakter práce, zdravotné obmedzenia alebo aj dôležité osobnostné predpoklady a zručnosti potrebné na výkon daného povolania. Samostatnou kategóriou sú rýchlo sa rozvíjajúce požiadavky na kompetencie – či už ide o všeobecné spôsobilosti, odborné vedomosti alebo zručnosti potrebné na úspešné vykonávanie vybraného povolania.

• Z akých inštitúcií sú experti, s ktorými spolupracujete?

Predovšetkým sú to experti z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, viacerých ministerstiev, Štatistického úradu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, rôznych zamestnávateľských zväzov, asociácií, združení, komôr a únií. Dôležitým partnerom je Štátny inštitút odborného vzdelávania, Ústav informácií a prognóz školstva, experti z akademickej sféry, Združenie samosprávnych krajov, Združenie miest a obcí Slovenska a pod. Cennými odborníkmi sú pracovníci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v celej Slovenskej republike, výchovní poradcovia a zamestnávatelia, ktorí stanovujú reálne požiadavky na všetky uvedené pracovné pozície pre jeden z nástrojov ISTP – Kartotéku typových pozícií (KTP).

• A čo žiaci? Veď každý je individualitou a môže sa ostýchať za svoj výber zamestnania?

Integrovaný systém typových pozícií samozrejme obsahuje aj množstvo užitočných informácií pre žiakov. Za najatraktívnejší nástroj z pohľadu žiakov považujem projekt „Svet práce“, ktorý je možné si bezplatne stiahnuť na stránkach ISTP (www.istp.sk). Ide o multimediálnu encyklopédiu pracovných pozícií, ktorá pomáha cieľovej skupine uchádzačov o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a žiakom zorientovať sa na trhu práce nenásilnou a pútavou formou. Sprievodcami aplikáciou sú dvaja obľúbení slovenskí moderátori – Adela a Sajfa. Možno sa s nimi stretnúť v každej pracovnej oblasti. V zozname je 35 pracovných oblastí a v rámci nich 900 pracovných pozícií. Každá z pracovných oblastí má svoju charakteristiku, ale obsahuje aj zaujímavosti z histórie, kuriozity a tiež kvíz, ktorým si žiaci môžu otestovať svoje vedomosti. Pracovné pozície v databáze majú podrobný popis vykonávaných činností, dokonca aj ilustračné fotografie. Informácie tu nájde aj ten, kto potrebuje napísať životopis, motivačný list, či žiadosť o prijatie do zamestnania.

• Spomínate zaujímavosti, kuriozity a kvíz, znamená to, že mladšia generácia nájde na stránke www.istp.sk aj zábavu?

Pri tvorbe aplikácie sme mysleli aj na túto oblasť. Mnohí návštevníci internetu, najmä tí mladší, hľadajú okrem „vážnych“ informácií a poradenstva aj zábavu. Preto sa napr. v nástroji Kartotéka typových pozícií snažíme o pravidelné dopĺňanie charakteristík, zaujímavostí a kvízov k jednotlivým pracovným oblastiam. Cieľom doplnenia takejto charakteristiky je sprostredkovanie základnej informácie napr. o vývoji odvetvia, o možnostiach pracovného uplatnenia a vysvetlenia najpoužívanejšej odbornej terminológie. Pri zaujímavostiach ide o informácie napr. o známych osobnostiach, vynálezoch a zlomových okamihoch, ktoré sú prehľadom o vývoji danej pracovnej oblasti a sprostredkujú používateľom globálny pohľad na danú oblasť. Kvízové otázky vypracovávame tak, aby časť z nich nadväzovala na charakteristiky a zaujímavosti z pracovných oblastí, čím sa snažíme motivovať našich používateľov, aby si prečítali tieto zaujímavé informácie o vybraných pracovných oblastiach. Znenie kvízových otázok k jednotlivým pracovným oblastiam je naozaj rôznorodé, najskôr sú uvedené otázky z histórie, nasledujú otázky zo súčasnosti a na záver sú uvedené zábavnejšie ladené otázky, ktoré súvisia s danou pracovnou oblasťou iba nepriamo (napr. z oblasti filmu, populárnej hudby a pod.). Nosnou oblasťou inovácií Kartotéky typových pozícií je aj dopĺňanie ilustračných fotografií k jednotlivým pracovným pozíciám, ktoré vystihujú dominantnú pracovnú činnosť daného pracovného miesta, resp. zamestnanca pri pracovnej činnosti v typickom pracovnom prostredí. V tomto roku by sme radi obohatili Kartotéku typových pozícií aj o informačné videá, prostredníctvom ktorých si budú môcť používatelia vytvoriť predstavu o vybranej pracovnej oblasti, resp. pozícii aj prostredníctvom obrazového materiálu.

• Môžete uviesť príklady doterajšej spolupráce výchovných poradcov so zamestnancami ÚP?

Ako už bolo spomínané, ISTP je projektom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý využíva široké spektrum ľudí, predovšetkým zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny ako poradenský nástroj v oblasti informačno-poradenských služieb, služieb profesijného poradenstva a sprostredkovateľských služieb. Za obdobie realizácie projektu ISTP (od decembra 2003) sa nadviazala veľmi dobrá spolupráca medzi jednotlivými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a výchovnými poradcami základných a stredných škôl v jednotlivých regiónoch Slovenska. Ako príklad by som rada uviedla úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre, Čadci či Piešťanoch, kde je mimoriadne dobrá spolupráca medzi zástupcami týchto inštitúcií, o čom svedčí aj nedávno realizované stretnutie, ktoré sa konalo dňa 5. februára 2010 v Piešťanoch, na ktorom sa hovorilo o možnostiach využívania tejto bezplatnej aplikácie a jej prínose pre žiakov základných a stredných škôl. V spolupráci s riešiteľmi projektu sa pripravuje v mesiaci apríl 2010 aj celoslovenské stretnutie výchovných poradcov, na ktorom bude prezentovaný Integrovaný systém typových pozícií ako nástroj na zlepšenie informovanosti na trhu práce.

(Daniela Václavová, 2011)