Barack Obama (USA)

Barack Obama (USA)

Reforma pre budúcnosť v krajine s najsilnejšou ekonomikou.

Pri sledovaní postojov k téme výchovy a vzdelávania v krajine s najsilnejšou ekonomikou musí byť každému jasné, že v USA je dobré vzdelanie každého základom jeho osobného úspechu i ekonomickej prosperity celej krajiny. K tejto téme sa pravidelne vyjadruje nielen prezident Barack Obama, ale aj predstavitelia parlamentu, jednotlivých štátov, samosprávy a samozrejme, hlavne biznisu a manažmentov najväčších spoločností.

Na stránke amerického Bieleho domu možno nájsť výrazný oznam: „Sila americkej ekonomiky je neoddeliteľne spojená s pevnosťou a kvalitou amerického vzdelávacieho systému. Americká ekonomika potrebuje pracovnú silu, ktorá je adaptabilná, kreatívna a pripravená na úspech na globálnom trhu.“

„Schopnosť USA konkurovať začína každý deň v triedach v celej krajine,“ hovorí prezident Obama. Na všetkých verejných fórach upozorňuje, že americký systém treba ešte viac posilniť a reformovať, aby bola krajina úspešná v 21. storočí. O tom, že ekonomika a školstvo musia byť pevne prepojené nemožno jednoducho pochybovať. Zabezpečenie toho, aby každý študent v krajine získal čo najvyššie vzdelanie, ktoré mu poskytne najlepšiu prípravu na ďalšie štúdium a úspešnú kariéru je štátnou prioritou. „Je to zásadná vec pre obnovu nášho hospodárstva a zabezpečenie dobrej ekonomickej budúcnosti pre všetkých Američanov“, hovorí Biely dom.

Závod na vrchol

Americká vláda je smerom ku školstvu veľmi aktívna, ponúka školám mnoho projektov, v poslednom čase napríklad projekt „Závod na vrchol“. Ide o historický okamih v americkom školstve. Iniciatíva „Závod na vrchol“ ponúka výrazné stimuly štátov tým, ktorí sú ochotní podnietiť a realizovať systémové reformy s cieľom zlepšiť vzdelávanie na amerických školách. Závod na vrchol ohlasuje významné zmeny v našom školstve, najmä vo zvyšovaní štandardov a zladenie politík a štruktúr k hlavnej úlohe každej jednej školy – profesionálnu pripravenosť absolventov na prax. Projekt pomáha na celoštátnej úrovni zlepšovať štandardy vzdelávania, zlepšovať efektívnosť práce učiteľov, efektívne využívať informácie a analýzy, prijímať nové stratégie na pomoc školám, ktoré sa usilujú o pokrok.

Posilňovanie orientácie na vedu, techniku, inžinierstvo a matematiku.

Prezident Barack Obama vytrvalo vyzýva na zlepšenie stavu vzdelávania v oblasti vedy a prírodných vied. Cieľom je umožniť všetkým študentom učiť sa kriticky myslieť v oblasti vedeckého poznávania a matematiky, rozšírenie možností študentov vzdelávať sa hlbšie v oblasti prírodných vied všeobecne. Vláda podporuje niekoľko iniciatív na dosiahnutie tohto cieľa.

Dosiahnuť obrat na slabo fungujúcich školách

Prezident sa rozhodol venovať viac ako 4 miliardy dolárov na uskutočnenie odvážnych reforiem na transformáciu výkonnosti najslabších amerických škôl. Viacero grantov až do výšky 6 miliónov dolárov pre jednotlivé školy má pomôcť posunúť ich pedagogickú výkonnosť na uspokojivú úroveň, na ktorej dokážu študenti prosperovať. Financie sú vyčlenené na všetkých 50 štátov a ďalšie lokality. Vedenia viac ako 1300 najslabších škôl budú mať možnosť vybrať si jednu zo štyroch možností, ako dosiahnuť zásadnú zmenu vo svojej práci. Vedenia škôl, učitelia, miestne komunity budú spoločne pracovať na budovaní škôl, kde učitelia a žiaci chcú byť a kde sa chcú učiť.

Investície do inovácií

Ďalšie fondy podporujú na výskume založené programy, ktoré pomáhajú študentom a školám v problémoch. V 13 programoch sa investuje do inovatívnych postupov v školských obvodoch, pre neziskové organizácie a inštitúcie vyššieho vzdelávania, ktoré majú preukázateľný vplyv na dosahovanie zlepšenia študentov, ich úspech, riešenie problematických slabín, kde študenti predčasne opúšťajú školy, čo znižuje percento študentov, ktorí končia štúdium maturitou. Tieto granty umožňujú vzdelávacie inovácie, rozširovať, rozvíjať partnerstvá so súkromným sektorom a dobrovoľníckym sektorom, identifikovať a zdokumentovať osvedčené postupy s preukázateľným úspechom, ktoré môžu byť zdieľané ďalšími školami a subjektmi. Záujemcom bolo poskytnutých a je k dispozícii 800 miliónov dolárov a ďalších 150 miliónov dolárov v doplňujúcich formách.

Transformácia spoločenstva pre učenie

Ďalší program poskytuje komplexný prístup k zabezpečeniu toho, že deti majú kontinuálny prístup k vzdelávacím aktivitám, ktoré podporuje komunita. Je to vzdelávanie pre úspech celej zóny. Ide najmä o kariérne poradenstvo s cieľom zlepšiť výsledky študenta v ťažkostiach a problémoch, či v chudobných štvrtiach Tieto granty poskytujú kľúčovú podporu pre plánovanie a realizáciu komplexných služieb v období od ranného detstva až po začiatok profesionálnej kariéry dieťaťa, vrátane programov pre zlepšenie zdravia, bezpečnosti a stability jednotlivých štvrtí, rovnako aj pre posilnenie rodiny zapájajúcej študenta do učenia a zlepšenie prístupu k vzdelávacím technológiám. Program zapadá do širšieho spektra aktivít revitalizácie dobrého susedstva – stratégií a programov zameraných nielen na politiky a programy, ale aj ľudí a miesta podporujúce pozitívne zmeny. V minulom roku bolo naň k dispozícii 60 miliónov dolárov.

Efektívna kariéra a technické vzdelávanie

Programy podpory úspešnej kariéry s orientáciou na technické vzdelávanie sú koncipované v súlade s potrebami zamestnávateľov s cieľom poskytnúť študentom podporu v oblastiach so žiadanými odbormi štúdia na trhu práce s možnosťou a veľkou šancou okamžite po skončení štúdia získať zamestnanie. Programy podporujú aktivity učenia v reálnych životných situáciách. Tieto programy pomáhajú nadobudnúť študentom zručnosti, ktoré potrebujú na dosiahnutie úspechu v high technológiách 21. Storočia, ktoré sú dôležité pre hospodársky rast krajiny.

Zabezpečenie príležitostí pre všetkých

Vláda sa ambiciózne rozhodla dosiahnuť obrat vo výkonnosti najslabších škôl v USA a zároveň poskytnúť štátom flexibilnú možnosť vyvinúť nové a inovatívne politiky, ktoré budú hnacím motorom lepších výsledkov škôl a pripravia študentov na dosahovanie vysokých štandardov. Prezident Obama a federálny minister školstva Arne Duncan potvrdili stratégiu – posilňovať a rozširovať vzdelávacie príležitosti pre všetkých študentov – od kolísky až po koniec kariéry.

Už vo februári 2011 ministerstvo školstva vytvorilo 27 člennú komisiu zloženú z expertov z oblasti vzdelávania, daní, práva, štátnej správy, podnikateľského prostredia, samosprávy, ktorej úlohou je skúmanie a návrhy na odstraňovanie bariér vzdelávania pre všetkých, zmysluplných príležitostí vzdelávať sa a nadobúdať zručnosti a kompetencie na všetkých úrovniach. Komisia pripravuje odporučenia pre federálnu politiku pre zlepšenie vzdelávacích príležitostí pre všetkých.

Posilnenie učiteľského povolania

Učiteľskú profesiu považuje americký prezident za jednu z najdôležitejších pre úspech Ameriky. V posledných mesiacoch urobil viacero iniciatív zameraných na podporu učiteľov, vrátane náboru špičkových talentov na štúdium pedagogiky. Okrem toho sa zvyšuje zodpovednosť za kvalitu prípravy budúcich učiteľov. Okrem toho ministerstvo školstva začalo viesť s učiteľmi, vedúcimi oddelení školstva na všetkých úrovniach, združeniami učiteľov, odbormi, štátnymi a národnými vzdelávacími inštitúciami dialóg, ktorý má viesť k posilneniu a udržateľnej transformácii učiteľskej profesie v USA. Na podporu reforiem učiteľskej profesie vláda vyčlenila 500 miliónov dolárov.

Efektívne hodnotenie a podporné systém učiteľskej profesie sa stali kľúčovými pre jej posilnenie a kvalitu.

Keby bol Barack Obama slovenským prezidentom

Čo by sa stalo, keby bol Obama slovenským prezidentom? Čo by asi povedal našim politikom a našim školám , učiteľom, rodičom? Zrejme by nemenil stratégiu z USA a tak môžeme trochu transformovať jeho myšlienky:

Sila slovenskej ekonomiky je neoddeliteľne spätá s pevnosťou vzdelávacieho systému. Teraz viac ako inokedy potrebuje slovenská ekonomika pracovnú silu, ktorá je kvalifikovaná, adaptabilná, je kreatívna a pripravená na úspech na globálnom pracovnom trhu

Schopnosť Slovenska konkurovať každý deň na trhu iným je podmienená komplexným posilňovaním a reformou vzdelávacieho systému, aby jeho absolventi boli úspešní v hospodárstve 21. storočia. O tom, že pevnosť našej ekonomiky je spätá s kvalitou vzdelávacieho systému, aby sme boli v 21. storočí úspešní, je vecou našej vnútornej dohody a zhody. Zabezpečenie toho, aby bol každý absolvent slovenskej školy pripravený na úspešné pôsobenie pre obnovu nášho hospodárstva a zabezpečenie perspektívnej ekonomickej prospešnosti a úspechu na trhu je zásadnou témou celej spoločnosti, nás všetkých Myslime na to každý deň a pracujme urýchlene na zmene k lepšiemu – na zásadnej zmene. Stav, kedy len 6, či 6 % absolventov odborných škôl pracuje v oblasti, pre ktorú sa pripravovali je katastrofou. Neprijateľným stavom . 92 % absolventov škôl ktorí končia v iných zamestnaniach, na ktoré nemajú kvalitnú stredoškolskú prípravu je pre nás všetkých výzvou na zásadný obrat. Alebo má niekto iný názor? Ak áno, prosím nech ho predloží spolu s argumentmi. Ak by sme boli vo vojnovom stave a konštatovali by sme takýto nepriaznivý stav nášho školstva, museli by sme konštatovať, že je výsledkom premyslenej záškodníckej činnosti nášho nepriateľa.

Ľubomír Pajtinka, 2014